Algemene-Voorwaarden

Voor de verkoop en levering van artikelen

1 Definities

 1. Pickle larp hierna P.L: gevestigd te Raalte en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder handelsregisternummer 88183181 handelend onder de naam Picklelarp.
 2. Website: de website van www.picklelarp.nl
 3. Klant: de natuurlijk of rechtspersoon al dan niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met Picklelarp en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen Picklelarp  en Klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 5. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

2 Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Pickle larp zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor Pickle larp slechts bindend, indien en voor zover deze door Pickle larp uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Voor het geval dat naast deze Algemene Voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan Klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

3 Prijzen en informatie

 1. Alle op de Website en in andere van Pickle larp afkomstige materialen vermelde prijzen vrijgesteld van BTW, tenzij op de Website anders vermeld, andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
 2. Indien er verzendkosten worden gerekend, zal dit duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst worden vermeld. Daarnaast zullen deze kosten in het bestelproces apart worden weergegeven.
 3. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Pickle larp kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Pickle larp afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 4. Pickle larp kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

4 Totstandkoming Overeenkomst

 1. Tenzij anders aangegeven zijn alle aanbiedingen zoals vermeld op de website van Pickle larp vrijblijvend.
 2. De Overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door de Klant van het aanbod van Pickle larp en het voldoen aan de daarbij door Pickle larp gestelde voorwaarden.
 3. Indien Klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Pickle larp onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.
 4. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door Klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft Pickle larp het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 5. Pickle larp kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Pickle larp op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 Uitvoering Overeenkomst

 1. Zodra de bestelling door P.L is ontvangen, stuurt P.L de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.
 2. P.L is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst.
 3. De levertermijn bedraagt in beginsel 30 dagen. De wijze van levering kan op verschillende manieren plaatsvinden en is ter keuze van P.L.
 4. Indien P.L de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij Klant daarvan in kennis. Klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de Overeenkomst kosteloos te ontbinden.
 5. P.L raadt Klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen 5 werkdagen, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.
 6. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op Klant. Als Klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.
 7. P.L is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren zoals het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

6 Herroepingsrecht/retour

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien Klant een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Zakelijke Klanten komt derhalve geen herroepingsrecht toe. Klant heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met P.L binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de Klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 2. Slechts de rechtstreekse kosten voor de retourzending komen voor rekening van Klant. Klant dient derhalve zelf de retourkosten te dragen. Indien deze kosten hoger zijn dan het reguliere posttarief, geeft P.L een raming van deze kosten.
 3. Eventuele door Klant betaalde kosten voor verzending en betaling van het product naar Klant zullen bij retour van de gehele bestelling aan Klant worden terugbetaald.
 4. Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen. Klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.
 5.  Afwijkend op artikel 6 lid 1. Aangekochte tickets kunnen niet geretourneerd worden. Deze zijn wel onderling overdraagbaar.

Adres | Kaagstraat 14A 8102 GZ Raalte
E-mail | [email protected]
Mobiel | +31(0)6 835 37 312
KvK-nummer | 88183181
RSIN nr: 864529703
Bankrekeningnummer | volgt

 1. Reeds door Klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst worden terugbetaald aan Klant op dezelfde wijze als dat Klant de bestelling heeft betaald. Als Klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft P.L de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen
 2. Tenzij P.L aanbiedt het product zelf af te halen, mag P.L wachten met terugbetalen tot P.L het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. Op de Website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.
 4. Het herroepingsrecht geldt niet voor producten die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

7 Betaling

 1. Klant dient betalingen aan P.L volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden te voldoen. P.L is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen.
 2. In geval van betaling na levering kent Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.
 3. Indien de Klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door P.L is gewezen op de te late betaling en P.L de Klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is P.L gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,-; 10% over de daaropvolgende € 2.500,- en 5% over de volgende € 5.000,- met een minimum van € 40,-. P.L kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

8 Garantie en conformiteit

 1. Dit artikel is slechts van toepassing indien er sprake is van een Klant die niet handelt in uitoefening van zijn beroep of bedrijf. Indien er door P.L een aparte garantie op de producten wordt gegeven geldt, onverminderd het zojuist gestelde, dit voor alle type Klanten.
 2. P.L staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat P.L er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dan dient Klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt P.L daarvan in kennis te stellen.
 4. Indien P.L de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is, met inachtneming van het artikel aangaande aansprakelijkheid gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product.

9 Klachtenprocedure

 1. Indien Klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van P.L, dan kan hij bij P.L telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.
 2. P.L geeft Klant zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 8 dagen dagen na ontvangst van de klacht, een reactie op zijn klacht. Indien het nog niet mogelijk is een inhoudelijke of definitieve reactie te geven, dan zal P.L binnen 8 dagen dagen na de ontvangst van de klacht bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke of definitieve reactie te geven op de klacht van Klant.
 3. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 4. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 5. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 6. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.
 7. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. 
 8. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.
 9. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.

10 Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van P.L jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van maximaal het bedrag van de voor die Overeenkomst bedongen prijs (inclusief btw).
 2. Aansprakelijkheid van P.L jegens Klant voor indirecte schade, daaronder in ieder geval –maar uitdrukkelijk niet uitsluitend –begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
 3. Buiten de in de vorige twee leden van dit artikel genoemde gevallen rust op P.L jegens Klant geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in dit artikel genoemde beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover schade het gevolg is van opzet of grove schuld van P.L.
 4. De aansprakelijkheid van P.L jegens Klant wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst ontstaat slechts indien Klant P.L onverwijld en deugdelijk schriftelijk ingebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en P.L ook na die termijn in de nakoming van haar verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat P.L in staat is adequaat te reageren.
 5. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Klant de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen, na het ontstaan daarvan schriftelijk bij P.L meldt.
 6. In geval van overmacht is P.L niet gehouden tot vergoeding van enige daardoor bij Klant ontstane schade.

11 Opvolging van meegeleverde gebruiksaanwijzingen en voorzorgsmaatregelen voor een veilig gebruik

 1. Klant dient alle in redelijkheid van hem te verwachten inspanningen te leveren om er voor te zorgen dat de doorP.L geleverd apparatuur door hem en zijn personeelsleden wordt gebruikt met inachtneming van de bijgesloten gebruikshandleidingen en ook overigens het nodige te doen, waaronder het geven van informatie, teneinde een veilig gebruik van de door Verkoper te leveren apparatuur te waarborgen.
 2. De Klant draagt er zorg voor dat ook zijn afnemers en overige derden worden geïnformeerd met betrekking tot een veilig en deskundig gebruik van de door Verkoper te leveren apparatuur. De koper dient de door Verkoper meegeleverde gebruikshandleiding, en overige documentatie, tegelijkertijd met de apparatuur, aan zijn eventuele afnemers, mee te leveren.
 3. Verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met de voorwaarden zoals in dit artikel genoemd.

12 Verplichtingen Pickle larp

 1. P.L zal de overeenkomst goed, deugdelijk en naar de bepalingen van de overeenkomst uitvoeren. Indien de opdracht strekt tot het verlenen van service, is P.L verplicht om zich in te spannen om de oorzaak van een gebrek op te sporen en vervolgens de oorzaak van het gebrek te verhelpen.
 2. De Klant geeft P.L alle informatie die hij heeft en die nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. P.L kan uitgaan van de volledigheid en juistheid van deze informatie, tenzij duidelijk is dat nader onderzoek nodig is.
 3. De Klant schakelt zonder voorafgaand overleg met P.L geen derden in, wanneer dat invloed kan hebben op het vervullen van de opdracht door P.L.
 4. Indien het voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is om één of meer derde partijen in te schakelen, overleggen partijen wie dat zal zijn en welke werkzaamheden aan die derde partijen worden opgedragen. De Klant geeft vervolgens opdracht aan die partij.
 5. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de Klant geen rechten ontlenen.

13 Verplichtingen Klant

 1. De Klant stelt P.L in de gelegenheid de Overeenkomst uit te voeren.
 2. De Klant dient er voor te zorgen dat door derden uit te voeren werkzaamheden en/of leveringen, die niet tot de Overeenkomst behoren, zodanig en zo tijdig worden verricht dat de uitvoering van de Overeenkomst daarvan geen vertraging ondervindt. Indien niettemin vertraging in de zin van dit lid ontstaat, dient de Klant P.L hiervan tijdig in kennis te stellen.
 3. Indien de uitvoering van de Overeenkomst wordt vertraagd of onderbroken door omstandigheden die voor rekening en risico van de Klant komen, is de Klant gehouden P.L diens kosten die daarvan het gevolg zijn, te vergoeden. P.L beperkt de kosten en/of schade zoveel mogelijk.
 4. Duurt de in lid 3 bedoelde vertraging of onderbreking langer dan drie maanden, dan laat P.L zodra dat mogelijk is, de Klant weten wanneer hij de uitvoering zal hervatten. Schenkeveldreanimatie houdt daarbij rekening met de belangen van de Klant.

14 OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop P.L geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor P.L niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 2. P.L heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat P.L haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van P.L opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door P.L niet mogelijk is langer duurt dan 2 maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 4. Indien P.L bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

15 Eigendomsvoorbehoud Zolang Klant geen volledige betaling voor het gehele overeengekomen bedrag heeft verricht, blijven alle geleverde goederen eigendom van P.L.
16 Persoonsgegevens P.L verwerkt de persoonsgegevens van de Klant conform het op de Website gepubliceerde privacy statement. TBV het verwerken en bij houden van de kaart verkoop.
17 Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar P.L gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

16 Contactgegevens Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op.

Adres | kaagstraat 14A 8102Gz Raalte
E-mail | [email protected]
Mobiel | +31(0)6 835 37 312
KvK-nummer | 88183181

RSIN nr: 864529703 

Bankrekeningnummer | volgt